Navigácia

Sociálny pedagóg

INFORMÁCIE O ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

 

Sociálny pedagóg

„U dieťaťa sa sústreďte na rozvoj toho dobrého, vďaka   tomu v ňom pre to zlé nezostane žiadne miesto.“

 M. Montessori

Mgr. Lucia Drugdová

Kontakt: BarcajovaL@gmail.com

Kto je sociálny pedagóg?

Je to odborný zamestnanec, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Svojím pôsobením sa snaží o vytvorenie bezpečnej sociálnej klímy na škole a to:

 • podporovaním pozitívnych vzťahov medzi žiakmi
 • aktívnou pomocou žiakom zo sociálne - znevýhodneného prostredia
 • elimináciou  sociálno-patologických javov (preventívnymi aktivitami, včasnou diagnostikou a následnou intervenčnou činnosťou)
 • podporou zdravého životného štýlu a zmysluplného trávenia voľného času

 

Sociálny pedagóg pracuje so žiakmi:

Individuálne

 • prevažne so žiakmi zo sociálne - znevýhodneného prostredia
 • žiakmi vyžadujúcimi odbornú starostlivosť na podnet triedneho učiteľa, príp. zákonného zástupcu žiaka

Skupinovo

 • s konkrétnou triedou
 • realizáciou preventívnych programov a aktivít – vzdeláva žiakov v oblasti prevencie
 • ak je to potrebné venuje sa náprave vzťahov medzi žiakmi, eliminuje patologické správanie

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • II. stupeň: 047 / 4396120
  I. stupeň: 047/4396 273
  zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria