Navigácia

Partners

Darujte 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! VIAC>>

Streda 3. 3. 2021

Aktuality

Prezentácia školy, klikni na obrázok.


Sociálny pedagóg  

Kontakt: BarcajovaL@gmail.com


Návrat žiakov do škôl 2021 aktualizácia 8.2.2021 

Rozhodnutie z 11. decembra 2020 

Rozhodnutie starostu 

Rozhodnutie zriaďovateľa školy zo 7. decembra 2020 

Rozhodnutie z 23. októbra 2020 

Manuál opatrení od 12.10.2020 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29.9.2020

Povinnosť nosiť rúška v škole pre žiakov a zamestnancov školy sa predlžuje do odvolania. Zodpovednosť za nosenie rúška žiaka nesie rodič!


Pri prerušení vyučovania žiakom na viac ako 3 dni, je rodič povinný pri návrate žiaka do školy doručiť vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

Tlačivo na stiahnutie:

Príloha č.1 - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 


Na našej škole je od marca 2020 realizovaný národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov


Linka podpory školský psychológ - kontakt


Online testovanie ALF


Na škole je vyhlásený zber starého papiera a starých batérií, do ktorého sa môže zapojiť každý žiak. Trieda, ktorá donesie najviac papiera, získa sladkú odmenu.


Naše video:

http://www.schooldance.sk/videa/chicken-run.html​

Bulletin k 60. výročiu založenia školy

Mimoriadne vydanie Záškolák 2015/2016

Informačný bulletin

Prezentácia z kultúrnej akadémie 

Vitajte na stránkach našej školy

 

      Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú zriadené aj špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Naša škola poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie.

Škola je zameraná na:

 • informatiku a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese, 

 • cudzie jazyky, ktoré zavádzame od prvého ročníka, 

 • prírodovedné predmety, 

 • športovú výchovu - volejbal, atletika, 

 • realizáciu environmentálnej výchovy, 

 • realizáciu drogovej prevencie, prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom. 

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy v Lovinobani oznamuje, že od 3.marca 2021 sa prerušuje vyučovanie žiakov 1. stupňa v dôsledku veľmi vážnej epidemiologickej situácie vyvolanej pandémiou COVID -19.

  Možnosť prezenčnej výučby žiakov 1. stupňa je od 3. marca 2021 zachovaná pre rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, teda nemôžu vykonávať prácu doma a preukážu sa v škole potvrdením zamestnávateľa o nariadení práce na pracovisku. Povinnosť 7- dňového negatívneho testu rodiča ostáva v platnosti.

  Žiaci 1. stupňa, ktorí nebudú v škole a žiaci 2. stupňa vrátane špeciálnych tried pokračujú od 3.3.2021 v dištančnom vzdelávaní. Vzdelávanie naďalej pokračuje cez portál edupage a aplikáciu Microsoft Teams. Podklady na učenie v listinnej podobe (pracovné listy, cvičenia) sa naďalej nebudú roznášať žiakom, ktorí nemajú prístup k internetu z dôvodu lockdownu , naďalej budeme rešpektovať zákaz vychádzania a ochrany pred šírením koronavírusu. Uvedení žiaci majú dopredu zadané úlohy, ktoré majú doma vypracovať a telefonicky alebo cez sociálne siete konzultovať so svojimi vyučujúcimi.

 • Od 22. februára 2021 bude pokračovať po jarných prázdninách prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried. Činnosť ŠKD a školskej jedálne bude zabezpečená v normálnom režime. Naďalej budeme realizovať ranný filter žiakov. Upozorňujeme na povinnosť rodiča, a to zabezpečiť pre dieťa 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. Prezenčné vyučovanie je možné obnoviť po pretestovaní 1 zákonného zástupcu žiaka a zamestnancov školy, nakoľko okres Lučenec je tzv. červený okres od 22.2.2021. Vopred upozorňujeme rodičov, že do školy môže nastúpiť len zdravé dieťa. Prípadnú chorobu je nutné vždy konzultovať telefonicky s detským lekárom svojho dieťaťa. Povinnosťou rodiča je dieťa ospravedlniť u triednej učiteľky v deň jeho neprítomnosti.

 • Vyučovanie sa neprerušuje, len sa mení forma vyučovania.

  Počas dištančného vzdelávania budú žiakom 2. stupňa zasielané materiály na samoštúdium cez edupage ( www.zslovinobana.edupage.sk), každý žiak má zriadený prístup na portál.

  Podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich budú mať žiaci aj on-line hodiny cez portál Microsoft Teams.

  Žiaci 2. stupňa od 27.10.2020 budú mať upravený rozvrh hodín, ktorý bude zodpovedať podmienkam vyučovania na diaľku. Je zostavený tak, aby nebol časovou záťažou pre žiakov. Súčasťou rozvrhu hodín nebudú nasledovné predmety: telesná a športová výchova, etická výchova, hudobná výchova, informatika, výchova k manželstvu a rodičovstva, environmentálna výchova, technika a občianska náuka. Z uvedeného dôvodu uvedené predmety nebudú klasifikované ani slovne hodnotené, ukončenie vyučovania v týchto predmetoch za 1. polrok sa vyjadrí slovom absolvoval.

 • Do priestorov budovy Základnej školy v Lovinobani je neohlásený vstup cudzím osobám zakázaný v dôsledku hygienicko –epidemiologických opatrení pre pandémiu COVID -19.

  Vstup cudzích osôb povoľuje riaditeľka školy Katarína Golianová, v jej neprítomnosti zástupkyňa školy Renáta Tóthová.

  Ďalšie podmienky vstupu:

  1. Vstup len s rúškom,

  2. dezinfekcia rúk pri vstupe, meranie teploty určeným zamestnancom školy,

  3. vypísanie prehlásenia cudzej osoby pri vstupe,

  4. zapísanie do zošita evidencie vstupu cudzích osôb.

 • Interný predpis

  Riaditeľka základnej školy v súvislosti s výrazne sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou na Slovensku a na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020 a opatrenia ÚVZ vydáva nasledovný interný predpis k danej situácii s cieľom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Interný predpis sa týka aj organizácie prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a jej súčastí – školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • 047 / 4396120

Fotogaléria