Navigácia

Partners

Štvrtok 11. 8. 2022

Aktuality

1.7. - 4.9. 2022 Letné prázdninyTesty COVID-19

Návod na domáce samotestovanie COVID-19


Prezentácia školy, klikni na obrázok.


Sociálny pedagóg  

Kontakt: BarcajovaL@gmail.com


Na našej škole je od marca 2020 realizovaný národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Projekty:

Spolu múdrejší 2 - vyhodnotenie

Spolu múdrejší 3 

Projekt ŠKD

Olympijský odznak všestrannosti - školské kolo

Olympijský odznak všestrannosti - krajské kolo


Linka podpory školský psychológ - kontakt


Online testovanie ALF


Na škole je vyhlásený zber starého papiera a starých batérií, do ktorého sa môže zapojiť každý žiak. Trieda, ktorá donesie najviac papiera, získa sladkú odmenu.


Naše video:

http://www.schooldance.sk/videa/chicken-run.html​

Bulletin k 60. výročiu založenia školy

Mimoriadne vydanie Záškolák 2015/2016

Informačný bulletin

Prezentácia z kultúrnej akadémie 

Vitajte na stránkach našej školy

 

      Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú zriadené aj špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Naša škola poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie.

Škola je zameraná na:

 • informatiku a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese, 

 • cudzie jazyky, ktoré zavádzame od prvého ročníka, 

 • prírodovedné predmety, 

 • športovú výchovu - volejbal, atletika, 

 • realizáciu environmentálnej výchovy, 

 • realizáciu drogovej prevencie, prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom. 

Novinky

 • English star

  Aj tento školský rok využili žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v našej škole 5. mája 2022.

 • Medzinárodný deň detí
  Aj tento rok ako po iné roky, sme 1. júna oslávili Medzinárodný deň detí. Pre žiakov 1. stupňa sme pripravili bohatý program.
  FOTKY
 • Okresné kolo v atletickom 4-boji mladších žiakov a žiačok ZŠ

  Dňa 20.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v atletickom 4-boji mladších žiakov a žiačok ZŠ. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca. Miesto konania bolo Športový areál pri ZŠ Ul. Vajanského Lučenec.
  FOTKY

 • Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ

  Dňa 10.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca. Miesto konania bolo Mestský futbalový štadión Lučenec.
  FOTKY

 • Škola v prírode

  V termíne od 9. mája do 13. mája 2022 sa uskutočnila škola v prírode. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov.
  FOTKY

 • V termíne od 9. mája do 13. mája 2022 sa uskutočnila Škola v prírode Hrabovo. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov, z toho 35 žiakov cez dotáciu MŠVVaŠ SR vo výške150 € a 7 samoplatcov.
 • Okresné kolo minifutbal žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 23. ročníka McDonald’s Cup 2021/2022

  Dňa 6.5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 23. ročníka McDonalds Cup 2021/2022. Ráno sme vyrazili 7:53 autobusom do Lučenca miesto konania bolo Mestský futbalový štadión Lučenec.
  FOTKY

 • Viktória Ľalíková (7.A) - 1. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.D

  Zuzana Maďarová (6.A) - 4. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.D

  Veronika Poliaková (9.A) - úspešný riešiteľ krajského kola biologickej olympiády kat.C - posterová časť

  Laura Lauková (9.A) - 3. miesto krajské kolo dejepisnej olympiády

  Laura Lauková (9.A) - 3. miesto okresné kolo biologickej olympiády kat.C - posterová časť

  Lívia Paučová (6.A) - 2. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády

  Samuel Hajtol (6.A) - 9. miesto okresné kolo dejepisnej olympiády - ÚR

 • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Na základe toho sa menia podmienky nároku na dotáciu na obedy.

  Dotáciu v sume 1,30 € si môže uplatniť:

  1. Dieťa, ktoré žije v domácnosti ktorej je poskytnutá dávka v hmotnej núdzi
  2. Dieťa, ktoré žije v domácnosti s príjmom vo výške životného minima
  3. Dieťa, ktorého ani jeden rodič si neuplatní nárok na zvýšenú s

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lovinobaňa
  Školská ul.č.9
 • II. stupeň: 047 / 4396120
  I. stupeň: 047/4396 273
  zslovinobana.v@centrum.sk

Fotogaléria